FANDOM


Mental Skill

CHARSELECT CREATE-PC-30-10.18.440DPS & Troller

Telekinesis Skill Set

เมื่ออัพ Skill ในสายนี้จนเต็มสาย: +1% โอกาสโจมตีติดคริติคอลและ +35 Power (มานา)

Power Description Cast
Tier 1
Telekinesis

ใช้พลังจิตยกศัตรูขึ้นบนอากาศและดึงดูดวัตถุรอบๆพุ่งเข้าโจมตีศัตรู

*Power Interactions : ทำให้ศัตรูติดสถานะ *Dazes ซึ่งจะทำให้ศัตรูอ่อนแอต่อ Dazing Effects ต่างๆ

เมื่ออยู่ใน Control Role: ฟื้นฟูค่า Power (มานา) ให้กับเพื่อนๆในปาตี้แบบต่อเนื่อง (over time)

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา 35%จนกว่า *Hit Counter Reset

200 1.2s 2s

Tier 2
Psychic Resonance

ปลดปล่อยกระแสจิตเข้าโจมตีศัตรู

*Power Interactions : ทำให้ศัตรูที่ติดสถานะ Dazed, Levitated, Knocked back, knocked down, juggled rooted หรือ Stunned ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้น ศัตรูที่ติดสถานะ *Encasement จาก Power Ice, Nature, Mental, Light, Earth หรือ Gadgets จะระเบิดออกและสร้างความเสียหายให้ศัตรูรอบๆข้าง

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา 35%จนกว่า *Hit Counter Reset

300 1.2s 2s

Telekinetic Push

ยิงพลังจิตเป็นโครนไปด้านหน้าสร้างความเสียหายให้ศัตรูและทำให้ศัตรูล้มลง

*Power Interactions : ทำให้ศัตรูที่ติดสถานะ Dazed, Levitated, Knocked back, knocked down, juggled rooted หรือ Stunned ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้น

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา 35%จนกว่า *Hit Counter Reset

200 1.2s 2s

Psychic Empowerment

ฟื้นฟูค่า Power (มานา) ให้กับเพื่อนๆในปาตี้ที่มีค่า Power น้อยที่สุด 3คน และทำให้ได้รับ Buff +77 Might และ +62 precision เป็นเวลา 6 วินาที

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา 35%จนกว่า *Hit Counter Reset

300 1.3s 2s

Tier 3 [Required level 8]
Bolt Barrage

รัวยิงกระแสพลังจิตเข้าโจมตีศัตรูสร้างความเสียหาย ซ้อน 11ครั้งต่อเนื่อง

*ใช้ 50% Supercharge Cost

50% SC 1.1s

Telekinetic Bolt

ระเบิดพลังจิตเข้าทำลายศัตรู

*Vulnerable to Interrupt

*Power Interactions : ทำให้ศัตรูที่ติดสถานะ Dazed, Levitated, Knocked back, knocked down, juggled rooted หรือ Stunned ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้น ศัตรูที่ติดสถานะ *Encasement จาก Power Ice, Nature, Mental, Light, Earth หรือ Gadgets จะระเบิดออกและสร้างความเสียหายให้ศัตรูรอบๆข้าง

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา60%จนกว่า *Hit Counter Reset

400 3.4s 3s

Bastion

ปกป้องตัวเองและเพื่อนๆรอบๆตัวคุณอีก 7คนจากความเสียหาย และฟื้นฟูค่า Power (มานา) พร้อมทั้งสะท้อนความเสียหายกลับสู่ศัตรูที่จู่โจมด้วย

*ใช้ 50% Supercharge Cost

*สามารถใช้ได้ในขณะที่ติดสถานะControl อยู่

อัตราการสลายความเสียหาย = 100% Dominance +100% Restoration

50% SC

Tier 4 [Required level 12]
Pyrokinesis

สร้างไฟขึ้นจากการใช้กระแสจิตเข้าผาผลาญศัตรู สร้างความเสียหาย Burning damage 13ครั้งซ้อนต่อเนื่อง

*Power Interactions : ทำให้ศัตรูที่ติดสถานะ Dazed, Levitated, Knocked back, knocked down, juggled rooted หรือ Stunned ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้น ศัตรูที่ติดสถานะ *Encasement จาก Power Ice, Nature, Mental, Light, Earth หรือ Gadgets จะระเบิดออกและสร้างความเสียหายให้ศัตรูรอบๆข้าง

เมื่ออยู่ใน Control Role: ลดอัตราการฟื้นฟู HP ของศัตรูลง 25% (ฮีลได้น้อยลง 25%) และลบ *Power over time effects ของศัตรูทั้งหมดออก

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา 45%จนกว่า *Hit Counter Reset

370 1.3s

Thought Bubble

สร้างพื้นที่พลังงานเพื่อแช่แข็งศัตรู และสร้างความเสียหายต่อเนื่อง 7ครั้งซ้อน

*Power Interactions : ทำให้ศัตรูติดสถานะ *Crushes ซึ่งจะทำให้ศัตรูอ่อนแอต่อ Crushing Effects ต่างๆ

เมื่ออยู่ใน Control Role: ลดอัตราป้องกันของศัตรูลง 7% Defense และ 10% Toughness และมีโอกาสแช่แข็งศัตรูสองเป้าหมาย

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา 45%จนกว่า *Hit Counter Reset

300 1.2s 1.2s

Tier 4 [Required level 16]
Cryokinesis

ทำให้ศัตรูรอบๆเป้าหมายของคุณติดสถานะ Roots ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้

*Power Interactions : ทำให้ศัตรูติดสถานะ *Frostbite ซึ่งจะทำให้ศัตรูอ่อนแอต่อ Freezing Effects ต่างๆ มีโอกาสที่จะแช่แข็งศัตรู ศัตรูที่ติดสถานะ Dazed อยู่แล้วจะโดนความเสียหายเพิ่มเติมมากขึ้น

เมื่ออยู่ใน Control Role: ลดอัตราความรุนแรงจากการโจมตีของศัตรูลง 7% และลบสถานะ Buff ด้านบวกของศัตรูทั้งหมด

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา50%จนกว่า *Hit Counter Reset

375 1.2s 1.2s

Mass Levitation

ใช้พลังจิตยกศัตรูขึ้นกลางอากาศ

*Vulnerable to Interrupt

*Power Interactions : ทำให้ศัตรูติดสถานะ *Dazes ซึ่งจะทำให้ศัตรูอ่อนแอต่อ Dazing Effects ต่างๆ

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา60%จนกว่า *Hit Counter Reset

390 3.6s 4.2s

Telekinetic Shield

ใช้พลังกระแสจิตโอบล้อมร่างกายของคุณเอาไว้ สลายอัตราความเสียหายต่างๆที่เข้ามา

*สามารถใช้ได้ในขณะที่ติดสถานะ Control อยู่

อัตราการสลายความเสียหาย = 100% Dominance +100% Restoration

เมื่ออยู่ใน Damage Role: เพิ่มอัตราความเสียหายของการโจมตีทุกชนิดของเรา 50%จนกว่า *Hit Counter Reset

350 2s 22s